Handelsbetingelser

Leverings- og handelsbetingelser

1. Definitioner og generelle betingelser


1.1. Nærværende standardbetingelser er gældende for alle leverancer fra Lionlab ApS


1.2. Standardbetingelserne udgør, sammen med øvrigt skriftligt materiale, kontraktgrundlaget for alle projekter hos Lionlab ApS


1.3. Standardbetingelserne er udelukkende gældende for projekter fra Lionlab ApS og derfor ikke eventuelle leverancer fra tredjepart.


1.4. Ved ”kunde” eller bøjninger heraf forstås den juridiske person, der tildeler Lionlab ApS et projekt.


1.5. Standardbetingelserne er gældende for både større og mindre opgaver indmeldt mundtligt, gennem telefon eller pr. e-mail selvom der fra disse ikke direkte henvises til standardbetingelserne.


1.6. Lionlab ApS udfører konsulentarbejde i henhold til fastpris betaling og timebaseret betaling. Hvor intet andet fremgår, så er aftalen timebaseret. Det betyder der faktureres pr. forbrugt tid.


1.7. Med mindre andet er angivet, er bindingsperioden for nye projekter 1 måneder. Opsigelse er løbende måned.


1.8. Hvis kunden opsiger samarbejdet i løbet af indeværende måned, er kunden forpligtet til at betale for udført arbejde eller mindst 80% af prisen for det aftalte arbejde for den fulde periode.


2. Priser og betaling


2.1. Lionlab ApS fakturerer i henhold til standard timepris og efter medgået tid, hvad angår mindre opgaver, hvis ikke andet er nævnt. En mindre opgave forekommer, når der ikke aftales fastpris for projektet.


2.2. Lionlab ApS opererer med standard timepris. 750 kr. / time for arbejde af enhver karakter med mindre andet er aftalt.


2.3. Lionlab ApS fakturerer månedsvis bagud.


2.4. Regninger forfalder til betaling 8 dage efter udstedelse. Med mindre andet er aftalt.


2.5. Tidsforbrug til transport, møder og relaterede udgifter, faktureres ikke med mindre, andet er aftalt.


2.6. Lionlab ApS pålægger et rykkergebyr på 100 kr. for hver opkrævet rykker ved for sen betaling.


2.7. Lionlab ApS opkræver i øvrigt morarente fra forfaldsdagen med rentelovens sats.


2.8. Alle priser er angivet i danske kroner eksklusiv moms.


3. Rettigheder til Arbejdet


3.1. Alle rettigheder til den det udførte arbejder tilhører kunden


4. Tavshedspligt og referencer


4.1. Lionlab ApS forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger til tredjepart i forbindelse med udførelse af konkrete projekter og samarbejdet i øvrigt.


4.2. Lionlab ApS har ret til i markedsføringsøjemed at opgive kunden samt projektet og en eventuel slutkunde som reference.


5. Behandling af personoplysninger


5.1. I forbindelse med udførelsen af arbejde for kunden (den ”dataansvarlige”) vil Lionlab ApS (”databehandleren)” modtage personoplysninger fra kunden og skal behandle disse personoplysninger på vegne af kunden i henhold til de i nærværende punkt 5 angivne vilkår.


5.2. Nærværende punkt 5 omfatter alle typer personoplysninger, som Lionlab ApS behandler i henhold til udførelsen af arbejde for kunden. I bilag A er specificeret genstanden for behandlingen, behandlingens karakter og formål, typen af personoplysninger og kategorierne af registrerede, som kunden overlader til Lionlab ApS


5.3. Lionlab ApS må udelukkende behandle de modtagne personoplysninger på vegne af kunden samt i overensstemmelse med de til enhver tid af kunden dokumenterede instruktioner (”Instruksen”). Nærværende punkt 5 inkl. bilag udgør Instruksen. Lionlab ApS skal sikre, at de overladte personoplysninger ikke benyttes til andre formål eller behandles på anden måde, herunder formål i egen eller tredjemands interesse, end hvad der fremgår af Instruksen.


5.4. Kunden og Lionlab ApS kan til enhver tid aftale at ændre omfanget af nærværende punkt 5 ved at erstatte eller ændre bilag A. Enhver ændring skal ske skriftligt og må alene foretages af medarbejdere med særskildt bemyndigelse hertil.


5.5. Lionlab ApS må ikke uden kundens forudgående specifikke eller generelle skriftlige godkendelse overlade behandlingen af de modtagne personoplysninger til behandling ved en underdatabehandler. I tilfælde af generel skriftlig godkendelse skal Lionlab ApS underrette kunden om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller erstatning af andre databehandlere og derved give kunden mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer. Hvor Lionlab ApS gør brug af en anden databehandler i forbindelse med udførelse af specifikke behandlingsaktiviteter på vegne af kunden, pålægges denne anden databehandler de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er fastsat i nærværende punkt [5] eller et andet retligt dokument mellem kunden og Lionlab ApS, gennem en kontrakt eller et andet retligt dokument i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, hvorved der navnlig stilles de fornødne garantier for, at de vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i den til enhver tid gældende persondatalovgivning. Hvis denne anden databehandler ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser, forbliver Lionlab ApS fuldt ansvarlig over for kunden for opfyldelsen af denne anden databehandlers forpligtelser.


5.6. Lionlab ApS må ikke foranledige eller tillade at de modtagne personoplysninger overføres til lande uden for EU/EØS, medmindre en sådan overførsel af omfattet af omfanget og formålet af personoplysninger som angivet i bilag A eller kunden har givet sit forudgående skriftlige samtykke til en sådan overførsel. Såfremt kunden har tilladt en sådan overførsel, skal Lionlab ApS sikre, at der foreligger et specifikt overførselsgrundlag for overførslen af disse oplysninger, herunder for eksempel EU Kommissionens standardkontrakter for overførsel af personoplysninger til tredjelande. Lionlab ApS skal sikre sig, at kunden kan påberåbe sig bestemmelserne i en sådan standardkontrakt.


5.7. Lionlab ApS skal i det omfang det er muligt bistå kunden ved opfyldelse af dennes forpligtelser ved behandling af de modtagne personoplysninger, omfattet af nærværende punkt 5inkl. bilag, herunder ved: a) besvarelser til registrerede ved udøvelse af disses rettigheder, b) sikkerhedsbrud, c) konsekvensanalyser, og d) forudgående høringer af tilsynsmyndigheden.


5.8. Lionlab ApS har krav på betaling efter medgået tid og forbrugte materialer i henhold til punkt 2 for bistand i medfør af punkt 5.7, medmindre andet skriftligt er aftalt.


5.9. Lionlab ApS skal under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre, at de modtagne personoplysninger; a) Ikke hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, b) Ikke kommer til uvedkommendes kendskab, både internt og eksternt, c) Ikke misbruges, samt d) Ikke i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.


5.10. Lionlab ApS skal uanset punkt 5.9 gennemføre de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som fremgår af bilag B samt aftale(r)n(e) om levering af arbejdet. Lionlab ApS er dog altid forpligtet til at overholde forpligtelserne om sikkerhedsforanstaltninger i den til enhver tid gældende persondatalovgivning, uanset om disse fremgår af bilag B.


5.11. Lionlab ApS skal på skriftlig anmodning stille alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise overholdelse af kravene i nærværende punkt 5 inkl. bilag, til rådighed for kunden og give mulighed for og bidrage til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af kunden eller en anden revisor, som er bemyndiget af kunden.


5.12. Lionlab ApS skal uden unødig forsinkelse underrette kunden om brud på persondatasikkerheden, der potentielt kan føre til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger behandlet for kunden.


5.13. Lionlab ApS sikrer, at medarbejdere, der er autoriseret til at behandle personoplysninger, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.

5.14. Nærværende punkt 5 gælder frem til aftale(r)n(e) om levering af arbejde ophører


5.15. Lionlab ApS skal på kundens opfordring eller senest i forbindelse med ophøret af [aftale(r)n(e) om levering af arbejde returnerer eller slette alle modtagne personoplysninger samt kopier heraf, uanset i hvilken form og på hvilket medie disse foreligger.


5.16. I tilfælde af, at kunden eller Lionlab ApS misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende punkt 5, skal den misligholdende part holde den anden part skadesløs for alle krav, sagsanlæg, omkostninger (herunder rimelige udgifter til advokatbistand), tab, ansvar, bøder, udgifter eller skader, som følge af eller tilsidesættelse af nærværende punkt 5


6. Force majeure

6.1. Lionlab ApS er ikke ansvarlig for skade eller mangler i projektets gennemførelse, som skyldes force majeure eller lignende forhold. Lionlab ApS er således fritaget for ansvar over for kunden, såfremt Lionlab ApS forhindres i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen på grund af forhold, som Lionlab ApS ikke er herre over, og som Lionlab ApS ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset på aftaletidspunktet.


7. Tvister

7.1. Enhver tvist vedrørende fortolkningen af denne aftale eller tvister der opstår i forbindelse med dens indgåelse, gennemførelse eller ophør, skal endeligt og bindende for parterne afgøres ved Københavns Byret som første instans.


8. Linkbuilding

Lionlab ApS fraskriver sig ansvaret for eventuelle brudte links som følge af ophørte domæner eller nye interne politikker hos tredjepart. Hertil erstatter Lionlab ApS ikke de brudte links eller refunderer beløb betalt herfor.


9. Webudvikling/Hjemmeside 
Lionlab ApS gør brug af få tredjepartsløsninger, som vi stoler på eller udvikler selv. Ønsker kunden selv at installere en form for plugins eller anden tredjepartsløsning, fraskriver Lionlab ApS sig alt ansvar. Grunden til dette skyldes, at der findes mange plugins der ikke bliver vedligeholdt og kan potentielt set skabe sikkerhedsproblemer.


9.1. Et modtaget tilbud er gyldig i 30 dage fra d.d.


9.2. Lionlab ApS yder fri support ved tekniske problemstillinger, som er relateret til det udførte arbejde. Med mindre kunden selv er ansvarlig for disse, vil rettelser blive udført ud fra den ovennævnte timepris.

Stigning i konverteringsraten

0 %

Jydsk Vindueskompani

Vi skabte hurtigt rigtig gode resultater gennem facebook annonceringen.

InterPresent

Vi iværksatte en omfangsrig marketingstrategi, som gav en gavebod af gode resultater

Hvordan har vi hjulpet andre?

Se vores cases og hvordan vi kan hjælpe dig